Varaa elämyksellinen maatilamatka Merilään!

Tervetuloa Merilän Kartanoon!

Merilän Kartanon varaus- ja peruutusehdot

Palvelujen tai tuotteiden varaus voi tapahtua suullisesti, kirjallisesti , puhelimitse tai sähköisen varausjärjestelmän kautta.

Majoitusvuorokausi

Majoitusvuorokausi alkaa klo 14 ja päättyy klo 12. Ennakkoon varatut majoitukset pidetään varattuina klo 20 saakka, ellei myöhemmästä saapumisesta ole sovittu.

Yksittäiset asiakkaat

Jos olet estynyt saapumasta, tulee varaus peruuttaa välittömästi puhelim itse tai sähköpostilla kohteeseen, johon varaus on tehty.

Jos kyseessä on jo maksettu varaus, voit anoa takaisinmaksua sähköpostitse osoitteessa merilan.kartano@utanet .fi. Muista aina ilmoittaa nimesi, majoituksen numero ja ajankohta sekä tilinumero, jolle suoritus voidaan palauttaa. Takaisinmaksuanomus tulee tehdä viimeistään 14 vrk peruutuksen jälkeen.

1. Normaaliajankohtien varaukset

Maksua palautettaessa vähennetään aina toimistokulut 20 €.

  • Yhden yön varauksissa varaus voidaan peruuttaa varauksen alka mista edeltävänä päivänä kello 12.00 mennessä, tämän jälkeen tehdystä peruutuksesta majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa koko varauksen arvo.
  • Useampaa yötä tai majoitusyksikköä koskevan varauksen asiakas voi peruuttaa 7 vuorokautta ennen varauksen alk amispäivää. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta on majoitusliikkeellä oikeus veloittaa 50 % varauksen arvosta siltä ajalta, kun majoitusyksikköä ei ole saatu myytyä edelleen.
  • Jos asiakas peruuttaa useampaa yötä tai majoitusyksikköä koskevan varauk sensa alle 48 tuntia ennen varauksen alkua eikä majoitusyksikköä saada myytyä edelleen, on palvelun tarjoajalla oikeus veloittaa koko varauksen arvo.

2. Erikoistapahtumavaraukset, joihin sisältyy vähintään kahden vuorokauden majoitus (esim. juhannus)

Ellei muutoin ole sovittu, e rikoistapahtumavaraukset maksetaan aina ennakkoon joko verkkokaupassa tai laskua vastaan. Laskuttaessa peritään 10 € laskutuslisä. Ellei asiakas maksa suoritusta eräpäivään mennessä, voi palvelun tarjoaja yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin. Varauksen peruuttamisesta peritään toimistokulut 20 €, jos peruutus tapahtuu viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkamis päivää Myöhäisimmissä peruutuksissa majoitusliikkeellä on oikeus saada korvausta sovitusta hinnasta seuraavasti:

  • 8 – 13 vrk ennen varauksen alkua 50 % varauksen arvosta
  • alle 7 vrk ennen varauksen alkua 100 % varauksen arvosta

Saapumatta jättäminen: majoituksen tarjoajalla on oikeus periä asiakkaalta varattujen palvelujen täysi hinta.

Lähtö ennen sovittua ajankohtaa: käyttämättä jääneeltä ajalta veloitetaan täysi hinta.

Ryhmät

Määritelmä: yksittäisellä ryhmällä tarkoitetaan seuruetta, jossa on vähintään 10 henkilöä ja / tai varaus sisältää vähintään 3 majoitusyksikköä. Ryhmällä on sama tulo – ja lähtöpäivä ja ryhmä veloitetaan yhteisellä laskulla. Jollei muutoin ole sovittu, laskutetaan ryhmävaraukset aina ennakkoon, palvelun tarjoajan ilmoittamaan eräpäivään mennessä. Eräpäivä on kuitenkin viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkua. Mikäli varauksen tekoajankohdasta on alle 14 vrk varauksen alkamispäivään, eräpäivä on heti.

Peruutukset: peruutuksissa on oikeus saada korvausta maksetusta hinnasta seuraavasti:

  • peruutuksen voi tehdä kuluitta viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkamispäivää, jolloin veloitetaan ainoastaan toimistokulut 20 €/varaus.
  • 7 – 13 vrk ennen saapumista perutusta varauksesta (koko varaus tai osa varauksesta) palvelun tarjoajalla on oikeus pitää 50 % varauksen kokonaishinnasta/perutun varauksen osuudesta.
  • alle 7 vrk ennen saapumista perutusta varauksesta (koko varaus tai osa varauksesta) palvelun tarjoajalla on oikeus pitää 100 % varauksen kokonaishinnasta Ryhmävarauksen peruutuksesta peritään aina vähintään toimistokulut 20 €/varaus.

Ryhmävarauksen peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Saapumatta jättäminen: veloitetaan sovittujen palvelujen täysi hinta.

Lähtö ennen sovittua ajankohtaa: käyttämättä jääneeltä ajalta veloitetaan täysi hinta.

Yleiset ehdot
(yksittäiset asiakkaat ja ryhmät)

Majoittuminen ja huoneen siivous

Majoitushintaan kuuluu majoitusyksikön käyttöoikeus. Hintaan sisältyvät majoitusyksikköön kuuluvat varusteet. Asiakkaiden edellytetään käyttävän huoneessa valmiina olevia liinavaatteita. Lisäliinavaatteita on tarvittaessa saatavana eri korvauksesta vastaan otosta. Majoituksen hintaan sisältyy aina loppusiivous. Mikäli majoituksen siivous vaatii ylimääräistä siivousta tai erikoispesuaineiden käyttöä pidätämme oikeuden laskuttaa asiakasta jälkikäteen , minimissään kuitenkin 50 €.

Ruokailu – ja tilavaraukset

Ruokailuun tulevien ryhmien tulee vahvistaa tila varaus ja henkilömäärä viimeistään 14 vuorokautta e nnen tilaisuutta. H enkilömäärä , eritysruokavaliot sekä ruoka – ainealle rgiat tulee vahvistaa viimeistään 7 vu oro kautta ennen tilaisuutta. Laskutus tehdään vah vistuksen mukaisesti. Eritysruokavalioista veloitetaan 10 euroa / hlö / tilaisuus. Tilavaraukset ja henkilömäärät tulee vahvistaa viimeistään 14 vuorokautta ennen tila i suutta. Tilojen minimiveloitus on aina vähintään 100 euroa.

Peruutusehdot ovat ryhmien peruutusehtojen mukaiset (ks. yllä ryhmien peruutukset).

Häiriökäyttäytymisestä johtuva varauksen keskeytys

Mikäli asiakas/varaaja käyttäytyy majoitusalueen yleisten järjestyssääntöjen tai majoitusalueen henkilökunnan antaman ohjeistuksen vastaisesti eikä majoitusalueen edustajan antamasta ilmoituksesta / huomautuksesta huolimatta lakkaa ai heuttamasta häiriötä tai vaaraa varaamassaan majoitusyksikössä tai lähiympäristössä, on majoituksen tarjoajalla oikeus keskeyttää varaus välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet todelliset kustannukset laskutetaan varaajalta.

Vauriot, puutteet ja reklamaatiot

Kaikki majoitusyksikön varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi henkilökunnalle, jolloin ne voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata tai kompensoida. Samoin asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi ja korvaamaan majoitusyksikölle tai muille rakennuksille ja niiden irtaimistolle aiheuttamans a vahingot. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan todellisten kulujen mukaan jälkikäteen: Varaaja on täysimääräisessä vastuussa varaamansa majoitusy ksikön kunnossa pysymisestä majoitusvarauksensa aikana. Palvelun tarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamista ongelmista (esim. katkokset vesi – tai sähköverkossa, tietoliikenne – tai tv – verkossa).

Henkilömäärä

Majoitusyksikön suurin sallittu henk ilömäärä on sama kuin vuoteiden ja lisävuoteiden määrä. Perhehuoneita ovat huoneet 10 A ja 10 B. Henkilömäärä on ilmoitettava matkustajailmoituksella viimeistään sisäänkirjautumisen yhteydessä, eikä sitä saa ylittää.

Matkustajatietojen antovelvollisuus

Majoituslain mukaan matkustajan tulee täyttää matkustajailmoitus ennen majoittumistaan. Matkustajailmoitus tulee täyttää viimeistään sisäänkirjautumisen yhteydessä. Tietojenantovelvollisuuden laiminlyönnistä ja väärien henkilötietojen antamisesta on säädetty rangaistus rikoslaissa.

Tupakointi ja lemmikkieläimet

Tupakointi on sallittu vain majoitustilojen ulkopuolella, sille erikseen määrätyillä tupakointipaikoilla. Lemmikin tuonti majoitustiloihin on sallittu huon eisiin nro 3 ja nro 4. Lemmikin tuonnista ilmoitettava etukäteen. Lemminkin majoituksesta veloitetaan erikseen, 10 € / lemmikki / vrk. Varaathan lemmikillesi tarvittaessa oman pedin, lemmikin paikka ei ole sängyssä tai sohvalla. Lemmikin sairaus ei ole varauksen perumiseen oikeuttava syy.

Sairastapaukset

Lääkärintodistusta vastaan veloitetaan toimistokulut 20 €/varaus. Useamman majoitusyksikön varauksissa tai ryhmävarauksissa yhden henkilön sairastuminen ei oikeuta perumaan koko varausta.

Erimielisyydet

Ensisijaisesti palvelun tarjoaja ja Asiakas neuvottelevat mahdollisista erimielisyyksistä ja pyrkivät ratkaisuun. Jos asiakas ja palvelun tarjoaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita – asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Palvelun tarjoajan oikeus peruuttaa varaus

Palvelun tarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen (force majeure) aiheuttamasta varauksen peruuntumisesta. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada mahdollisesti etukäteen maksamansa majoitushinta takaisin. Palvelun tar joajan vastuu rajoittuu vain maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole. Force majeure – tapauksessa palveluntarjoaja voi mahdollisuuksiensa mukaan tarjota varauksen peruuttamisen vaihtoehdoksi varauksen vaihtoa to iseen majoitusmuotoon.

Palvelun tuottajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelua, sen sisältöä, saatavilla oloa ja tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kotisivuillaan. Muutokset tulevat voimaan välittömästi kuitenkin niin, että Asiakkaan varauksiin sovelletaan aina varauksen tekohetkellä voimassa olleita ehtoja.